உங்கள் கருத்து...

உங்கள் கருத்து...!!
உங்கள் கருத்து...!!
செய்தி :

பாராளுமன்றத் தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் மெஜாரிட்டி கிடைக்காது: அமெரிக்க உளவுத்துறை

இதற்க்கு உங்கள் கருத்து QUESTION

உங்கள் கருத்து...பாராளுமன்றத் தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் மெஜாரிட்டி கிடைக்காது: அமெரிக்க உளவுத்துறை !!இதற்க்கு உங்கள் கருத்து?