தினம் ஒரு பொன்மொழி ( பலம் )

 தினம் ஒரு பொன்மொழி ( பலம் )

தினம் ஒரு பொன்மொழி ( பலம் )
        

பலவீனமானவர்கள் வாய்ப்புகளுக்காக காத்திருக்கின்றனர்.

பலமானவர்கள் வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறார்கள்.


தினம் ஒரு பொன்மொழி!

பலவீனமானவர்கள் வாய்ப்புகளுக்காக காத்திருக்கின்றனர். பலமானவர்கள் வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறார்கள்.