A+ A-

தினம் ஒரு பொன்மொழி! (முயலாமை)

 தினம் ஒரு பொன்மொழி! (முயலாமை)

                                                         தினம் ஒரு பொன்மொழி! (முயலாமை)


முயலாமை என்பது உங்களின் வெற்றியை முடக்கிப்போடக்கூடிய வலிமை உடையது. 

முயற்சி என்பது வெற்றியை உங்களது காலுக்கு கீழே சமர்பிக்கக்கூடிய வலிமை உடையது. 


முயலாமை என்பது உங்களின் வெற்றியை முடக்கிப்போடக்கூடிய வலிமை உடையது.